De Danstuin
de Velst 3 | 1963 AT Heemskerk
© foto's Renee Kuipers Votos


HOME | DANSSTIJLEN | PROJECTEN | TARIEVEN | LESROOSTER | DOCENTEN | CONTACT


Algemene voorwaarden

INSCHRIJVING
• Door het insturen of afgeven van het inschrijfformulier, of het inschrijven via internet, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden en gaat u de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld.
• De inschrijving is persoonsgebonden. Inschrijvingen kunnen derhalve niet onderling worden geruild.
• Indien de cursist minderjarig is zijn de ouder(s) en/ of verzorger(s) betalingsplichtig. Zij dienen op het inschrijfformulier hun gegevens in te vullen en dit te ondertekenen.

• Annuleren van uw inschrijving kan uitsluitend schriftelijk.
• Tot uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de cursus kan schriftelijk worden afgemeld zonder financiële consequenties.
• Schrijft u zich binnen een termijn van 14 dagen vóór aanvang van de cursus in, dan is afmelding zonder financiële consequenties niet meer mogelijk.
• Bij annulering op een later tijdstip blijft u verplicht het volledige cursusgeld te betalen.

RESTITUTIE
• Restitutie van cursusgelden vindt als regel niet plaats.
• Voor cursussen geldt dat schriftelijk gedeeltelijke restitutie kan worden aangevraagd indien meer dan 10% van de lessen uitvalt (zonder vervangende lessen).
• Bij een eventuele restitutie wordt € 25 administratiekosten in rekening gebracht.
• Verhindering van de cursist geeft géén recht op restitutie.

BETALINGEN
INCASSO

Rond de 20ste van elke maand zal het verschuldigde bedrag bij u worden afgeschreven. Bij stornering zullen wij u een factuur sturen.

Mocht u liever via een factuur betalen dan dient u dit van te voren aan te geven.

Na het verstrijken van de betaaltermijn is de betalingsplichtige van rechtswege in verzuim. De betalingsplichtige is vanaf dat moment een rente van 1% per maand over het opeisbare bedrag verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente. Een gedeelte van de maand wordt als een hele maand beschouwd.
• In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de betalingsplichtige zijn de vorderingen van De Danstuin onmiddellijk opeisbaar.
• Als een betaling volgt, wordt deze overeenkomstig de wettelijke bepalingen eerst in mindering gebracht op de verschuldigde rente en kosten.
• Indien de betalingsplichtige zijn verplichtingen niet nakomt zullen alle te maken incassokosten voor rekening van de betalingsplichtige komen.
• De Danstuin is gerechtigd om bij uitblijven van betaling de vordering ter incasso over te dragen. In zo’n geval is de betalingsplichtige de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
Deze bedragen 15% van de hoofdsom, inclusief de ontstane rente, met een minimum van € 50.
• Naast de incasso- en

administratiekosten wordt de betalingsplichtige € 25 registratiekosten in rekening gebracht.
• Kosten die gepaard gaan met een gerechtelijke procedure komen volledig voor rekening van de betalingsplichtige.
• Hogere kosten die De Danstuin noodzakelijkerwijs en aantoonbaar maakt zullen worden doorberekend aan de betalingsplichtige.


OPZEGGEN

• Wij hanteren twee maanden opzegtermijn welke ingaat op de 1e dag van de maand na de opzegging.
• Opzeggen is uitsluitend schriftelijk (per e-mail) mogelijk (klik hier voor onze contactgegevens)